Na podlagi 13. člena Zakona o društvih ( Ur.l. RS, št. 61/2006-ZDru-1, 58/2009,ZDru-1A, 39/2011-ZDru-1B in 64/2011- ZDru – 1 – UPB2 )  in 20. člena Statuta Društva upokojencev Koper center z dne 16.03.2013, je občni zbor na svojem zasedanju dne 22.02.2014 sprejel spremembe in dopolnitve temeljnega akta, ki se v prečiščenem besedilu glasi:

                                         S T A T U T

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ime  društva se glasi: DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOPER CENTER-ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI CAPODISTRIA CENTRO.

Sedež društva je v Kopru, Krpanova ulica 13.

 1. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno in dobrodelno združenje fizičnih oseb,ki temelji na enakopravnosti članov in so združeni zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih.

 1. člen

Društvo je nestrankarsko, nevladno združenje, ki ima cilj preprečevanje narodne, rasne, verske ali druge nestrpnosti in neenakopravnosti.

 1.   člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 1.   člen

Štampiljka društva je okrogle oblike, premera 30 mm z napisom imena društva v slovenskem in italijanskem jeziku.

 1.                                                            člen

Društvo se povezuje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini ter je z drugimi društvi na občinski in regijski ravni združeno v Zvezo društev upokojencev Slovenije.

 1.   člen

Društvo ima svoj simbol prapor, ki se uporablja ob svečanostih ali na drugih prireditvah društva. Praporščak je častna funkcija in ga določi UO na svoji seji.

 1. člen

Delovanje društva je javno. Javnost dela se zagotavlja z javnimi sejami njegovih organov, z obveščanjem in pošiljanjem vabil članom ter omogočanjem njihovega vpogleda v zapisnike vseh organov in dokumentacijo društva. Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja in z omogočanjem prisotnosti predstavnikov medijev  oz. zainteresirane javnosti pri delu svojih organov.  Za javnost dela društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

 1. ČLANSTVO
 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani so lahko fizične in pravne osebe, ki izrazijo željo postati člani društva, podpišejo pristopno izjavo in sprejmejo statut društva. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu  s statutom društva in plača članarino. Za pravno osebo podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. Z dnem podaje pristopne izjave postane kandidat član društva, upravni odbor pa vpiše člana v evidenco članstva. Z vpisom v evidenco članstva pridobi član člansko izkaznico. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba V društvu so lahko tudi pravne in fizične osebe, ki imajo posebne zasluge za delovanje v društvu in se jim podeljuje priznanje častnega člana društva. To priznanje se podeli na občnem zboru. Častni člani imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, ne sodelujejo pa pri upravljanju društva ( pasivna in aktivna pravica)

 1. člen

Pravice članov društva:

da volijo in so izvoljeni v organe društva da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva da dajejo predloge organom društva za delo društva in izpolnjevanje nalog da sodelujejo pri izdelavi programa društva

 • da so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe
 • da uživajo pravice, ki jih dajejo upokojenske organizacije svojim članom
 1. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva
 • da aktivno sodelujejo in s sodelovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev društva
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
 • da se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva
 • da redno plačujejo članarino
 • da varujejo ugled društva

Za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij so člani osebno odgovorni občnemu zboru.

 1. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom
 • z vplivom višje naravne sile
 • s črtanjem
 • z izključitvijo, na podlagi sklepa disciplinske komisije
 • Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
 • Višja naravna sila je v primeru smrti.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu.

Pred črtanjem člana iz evidence članstva,UO posreduje članu pisni opomin za plačilo neporavnane članarine in mu postavi 15 dnevni rok za poravnavo obveznosti. Če član kljub

pisnemu opominu ne poravna članarine, UO črta člana iz evidence in ga o tem  obvesti.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom.

 

NAMEN  IN  CILJI  DRUŠTVA TER DEJAVNOSTI OZ. NALOGE

Namen in cilji društva

 

 1.   člen

Seznanja svoje člane in druge upokojence o pokojninskem , invalidskem in zdravstvenem zavarovanju, njihovih pravicah in obveznostih ter o predvidenih spremembah zaradi sprejema skupnih stališč.

Sodeluje z občinskimi organi in drugimi organi  lokalne samouprave pri reševanju problematike upokojencev.

Sodeluje z vsemi humanitarnimi organizacijami ( RK, KARITAS, DRUŠTVO STAROSTNIKOV itd.), ki skrbijo za upokojence in druge starejše občane.

Sodeluje s centrom za socialno delo in skrbi za pomoč svojim članom in drugim občanom, po projektu » starejši za višjo kakovost življenja doma ».

Sodeluje z domom upokojencev ali starejših občanov pri izvajanju skrbi za upokojence

Vzpodbuja člane k aktivnemu delovanju in spoznavanju naravnih znamenitosti ter vzpodbuja k varovanju okolja.

Organizira predavanja, okrogle mize seminarje in druge izobraževalne dejavnosti za potrebe upokojencev.

Organizira kulturne prireditve po posameznih kulturnih sekcijah  ter likovne kulturno umetniške prireditve.

Organizira in izvaja športna in športno-rekreativna tekmovanja ter prireditve.

Obvešča javnost o svojem delu.

Izvaja skupno dogovorjene programe z drugimi društvi upokojencev v občini,regiji in v okviru ZDUS.

Skrbi za zagotavljanje potrebnih sredstev za delovanje društva.

       Dejavnosti oz. naloge društva

 1. člen

Organiziranje in izvajanje socialne in druge pomoči za upokojence na domu, ki so zaradi starosti ali bolezni potrebni kakršnekoli pomoči.

Organiziranje in izvajanje humanitarnih oziroma dobrodelnih dejavnosti.

Organiziranje in izvajanje športnih in športno-rekreativnih dejavnosti.

Organiziranje in izvajanje kulturno umetniških in izobraževalnih dejavnosti.

Prizadevanje za izboljšanje gmotnega družbenega položaja upokojencev

Seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki zanima upokojence

Organiziranje prireditev, družabnih srečanj in izletov

Zavzemanje za ustrezno zastopanost upokojencev in njihovih organizacij v odločanje ustanov, ki neposredno ali posredno posegajo v reševanje problemov starejše generacije

Upravljanje ter vzdrževanje objektov ter drugega premičnega in nepremičnega premoženja za potrebe društva

Opravljanje drugih dejavnosti, ki se pokažejo za potrebne zaradi varovanja pravic in interesov upokojencev

Razvijanje solidarnosti med generacijami ter zavzemanje za vse življenjsko učenje starejše generacije.

 1. ORGANI DRUŠTVA
 1. člen

Organi društva so:

občni zbor

upravni odbor

nadzorni odbor

disciplinska komisija – častno razsodišče

 1. člen

Občni zbor:

 

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe.

Volitve v organe so praviloma tajne, občni zbor pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi volitvami določi, da so volitve javne.

 1.   člen

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je lahko reden ali izreden

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor se sklicuje po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo  1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic.

Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi obvezni dnevni red z ustreznim materialom.

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Način glasovanja določi občni zbor.

 1.   člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti vsi člani društva seznanjeni

s pisnimi vabili najmanj  8 ( osem) dni pred sklicem. Vabila se posreduje na  naslov prebivališča ali elektronski naslov, ki ga je član posredoval društvu. Vabilo se lahko objavi tudi na oglasni deski na sedežu društva.

 1. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 min.

Če občni zbor tudi takrat ni sklepčen, se začetek odloži še za 30 min. nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj  10 ( deset) članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve nepremičninskega premoženja, za kar je potrebna 2/3 večina navzočih članov.

 1. člen

Občni zbor je pristojen da:

sprejema delovni program društva

sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte društva

razpravlja o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije

neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

voli in razrešuje  devet (9) članski Upravni odbor vključno s predsednikom DU, ter dva (2) nadomestna člana UO. Mandat traja dve (2) leti in so lahko ponovno izvoljeni.

odloča o članarini

sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun

sprejema letno poročilo

dokončno odloča  zoper sklepe disciplinske komisije

odloča o drugih zadevah, pomembnih za delovanje društva

odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami

odloča o prenehanju društva

OZ odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. OZ izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja, overovatelja in verifikacijsko komisijo, ki ugotovi sklepčnost občnega zbora.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj  8 (osem) dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

 1. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih,sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor  DU sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in pet (5) članov odbora.

Člani upravnega odbora si razdelijo delo po področjih programa oziroma sekcijah in sicer: Sekcija za šport,Sekcija za kulturo,Sekcija za socialna vprašanja, Sekcija za izlete in prireditve.

Upravni odbor se sestaja enkrat mesečno, sicer pa po potrebi.

Upravni odbor dela na sejah,ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor lahko sklepa o drugih nujnih zadevah, ki so v pristojnosti občnega zbora, a jih mora predložiti naknadno občnemu zboru v potrditev.

Upravni odbor sklepa veljavno, če je navzočih večina članov, odločitev pa je sprejeta, če

zanjo glasuje večina prisotnih članov.

Z namenom uspešnega delovanja društva ter tekočega reševanja problematike se na sejo upravnega odbora lahko vabi tudi člane nadzornega, pri čemer člani nimajo pravice glasovanja pri sprejemanju odločitev.

 1. člen

Sklepi upravnega odbora so javni in se objavijo na oglasni tabli, ki je dostopna vsem članom društva.

 1. člen

Pristojnosti upravnega odbora:

izvršuje sklepe občnega zbora društva

sklicuje občni zbor in sestavlja poročila o delu

pripravlja predloge aktov društva

upravlja z premoženjem društva

skrbi za finančno in materialno poslovanje društva

določi višino blagajniškega maksimuma

pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa

pripravi program aktivnosti za določeno obdobje za občni zbor

upravni odbor na konstitutivni seji na predlog predsednika DU imenuje podpredsednika, tajnika in blagajnika, ter vodje sekcij.

ustanovi sekcije, jim daje navodila  ter spremlja njihovo delo. Vodja sekcije mora

biti član upravnega odbora, ki pa ima lahko pomočnika nečlana upravnega odbora.

določa članarino in prispevke za posamezne dejavnosti

odloča o priznanjih in nagradah

imenuje stalna in občasna delovna telesa

določi delegata v višje oblike povezave društva ( zveze)

imenuje in daje navodila posameznim sekcijam potrebnim za delovanje društva

opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga občni zbor in ,ki po svoji naravi spadajo

v njegovo pristojnost

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren  občnemu zboru.

 1. člen

Predsednik

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik društva, je zastopnik društva, društvo zastopa samostojno in neomejeno

Predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi v državi in tujini in podpisuje akte društva. Odgovoren je za delovanje društva v skladu s pravnim redom.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru društva. V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

Mandat predsednika traja 2 leti in je lahko ponovno izvoljen.

 1. člen

Podpredsednik

Podpredsednik upravnega odbora, ki je hkrati podpredsednik društva, je koordinator med člani upravnega odbora in sekcijami za posamezno področje. V času odsotnosti predsednika prevzame podpredsednik vse pristojnosti predsednika. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in  upravnemu odboru.

Mandat podpredsednika traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.

 1. člen

Tajnik društva

Tajnik društva izvaja strokovno tehnična, organizacijska in administrativna dela. Upravni odbor ga izvoli za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren  predsedniku društva.

 1. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in nadzoruje finančno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

NO mora enkrat letno podati oceno o tem delu ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Obvezno mora opraviti nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva pred sprejemom letnega poročila na občnem

 1. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen. Nadzorni odbor izvoli predsednika iz svoje sredine. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, nimajo pa pravice glasovanja.

 1. člen

Nadzorni odbor sklepa veljavno, če so prisotni vsi trije člani in če za sklep glasujeta vsaj dva člana nadzornega odbora.

 1.              člen.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 let in so lahko ponovno izvoljeni. Občni zbor izvoli tudi 2 ( dva) namestnika, ki nadomeščata morebitno  odsotnega člana. Disciplinska komisija se konstituira, ko člani izmed sebe  izvolijo predsednika.

 1. člen

Pristojnosti disciplinske komisije:

disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru

disciplinska komisija sklepa veljavno, če so prisotni vsaj trije člani in če za sklep

glasuje večina članov

disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu  s disciplinskim pravilnikom.

 1. člen

Disciplinska komisija obravnava naslednje kršitve članov društva:

ne izvrševanje  sklepov organov društva

neupoštevanje aktov društva

dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

Disciplinska komisija v postopku ugotavlja in o ugotovitvi izda sklep. Zoper sklep ima

prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

Ukrepi disciplinske komisije so:

opomin

javni opomin

izključitev

 

 1. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE  DRUŠTVA
 1. člen

Viri dohodkov:

članarina, darila, volila

prispevki sponzorjev donatorjev

dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, javna sredstva

prispevki občinske in republiške ZDU

drugi viri

 1. člen

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva. Kot sistem vodenja knjig uporablja poenostavljeno knjigovodstvo in sicer se vodijo naslednje knjige:

>     knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik)

>     register opredmetenih in ne opredmetenih osnovnih sredstev

>     knjigo terjatev in obveznosti

>     pomožno knjigo za namenska sredstva

 1.                                 člen

Knjiga prejemkov in izdatkov obravnava vire dohodkov  iz 33. člena tega akta,

Vpisi v knjigo morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah.

Podatki se izkazujejo v skladu z vsakokratnimi pozitivnimi zakonskimi opredelitvami na osnovi blagajniške dokumentacije.

Za blagajniško dokumentacijo veljajo načela o knjigovodskih listinah, ki jih opredeljuje slovenski računovodski standard.

Za vodenje finančno materialnega poslovanja upravni odbor zadolži ali sklene pogodbo z ustrezno finančno organizacijo.

Način vodenja finančno materialnega poslovanja se določi s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, ki ga sprejme Občni zbor.

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva.

Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

Letno poročilo sprejme občni zbor. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz zakona.

Društvo mora letno poročilo o poslovanju predložiti organizaciji pooblaščeni za objavljanje in obdelovanje podatkov.

 1.        člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

 1. člen

Društvo ima odprt svoj transakcijski račun na banki, preko katerega vodi plačilni promet.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

 1. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti  ustvari presežek prihodkov nad odhodki,

ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 1. člen

V blagajniški knjigi oz. blagajniškem dnevniku so temeljnice blagajniški prejemek in blagajniški  izdatek.

Vsi blagajniški prejemki in blagajniški izdatki sestavljajo blagajniški promet.

Blagajniški prejemek in blagajniški izdatek se izpolni v treh izvodih.

 1. člen

Pomožna knjiga prejemkov in izdatkov obravnava  namenska kratkoročna denarna sredstva, ki so od članov društva zbrana prostovoljno, samo za določen aktivnosti (primer izlet).

Namenska denarna sredstva se v pomožni knjigi vodijo ločeno od vira sredstev iz 33. čl. tega akta in so tudi v ločeni blagajni, ki mora biti pod dvojnim ključem.

Presežki prihodkov, oziroma presežki odhodkov morajo biti objavljeni največ 30dni po realizaciji aktivnosti ( izleta) na mestu, ki je dostopno vsem članom društva

 1. člen

Blagajnik društva

Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu z veljavnimi

Predpisi in pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Finance in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Če je blagajnik zadržan, določi upravni odbor člana, ki ga nadomešča. Odredbodajalec za izvrševanje dohodkov in izdatkov  društva je predsednik društva, ki morajo biti v skladu s slovenskim računovodskim standardom.

Za pomoč pri  urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 1.                            člen

Register osnovnih sredstev

Društvo lahko ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje  se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 1. člen

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani  nakupni ceni.

Nabavna vrednost podarjenih opredmetenih osnovnih sredstev ali takšnih, ki ga je izdelalo društvo samo in vrednost ni znana, se določi z ocenitvijo.

44 .člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo

na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 1. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA
 1. člen

Društvo preneha delovati

na podlagi sklepa občnega zbora

na podlagi zakona

s spojitvijo z drugimi društvi

s pripojitvijo k drugemu društvu

s stečajem

na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja

 1. člen

Sklep o prenehanju društva sprejme občni zbor, ki je sklican in če je navzočih najmanj polovica članov društva. Sklep je sprejet če je zanj glasovalo 2/3 večina navzočih članov.

V tem sklepu mora biti navedeno društvo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. O tem sklepu mora predsednik ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je društvo registrirano.

 

VII.      KONČNE  DOLOČBE

 1. člen

Spremembe in dopolnitve tega akta, se sprejema po enakem postopku kot je bil sprejet

 1. člen

Z dnem uveljavitve  tega  temeljnega akta, preneha veljati pravila društva sprejeta na

občnem zboru dne: 16.03.2013.

 1. člen

Statut je bil sprejet na občnem zboru dne 22.02.2014  in začne veljati z dnem

sprejema.

TAJNIK:                                                                                          PREDSEDNIK:

Potočnik Radenka                                                                            Marijan Stermšek