DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOPER – CENTER SKOZI ČAS

Organizirano delovanje upokojencev je omogočil Zakon o društvih, ki ga je sprejela skupščina Demokratične federativne Jugoslavije 25.08.1945.

Zakon o društvih iz leta 1945 je omogočil, da je bilo 15.12.1946 ustanovljeno društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije v Ljubljani.

Na obali so se upokojenci prostovoljno združili v interesno stanovsko in humanitarno, ideološko ter versko enakopravno organizacijo. Na osnovi tega je 13.11.1952 ustanovljeno društvo upokojencev za bivši Okraj Koper.
Društvo upokojencev Okraja Koper je obsegalo sedanje občine Koper, Izolo in Piran.
Delovalo je do sprejema nove zakonodaje, ustave Socialistične republike Slovenije,
ki je bila sprejeta leta 1974 in dala večjo samostojnost republiki in s tem boljšo organiziranost društev.
Tako je 17.12.1975 bilo ustanovljeno društvo upokojencev za občino Koper, ki je nadaljevalo delo prejšnjega društva. Društvo je bilo vpisano v register društev pri Oddelku za notranje zadeve 26.12.1977 pod številko 024-64/77. Prvi predsednik društva za občino Koper je postal zadnji predsednik za okraj Koper Intihar Jože, ki je vodil društvo do leta 1982.

Zaradi skupnega reševanja vprašanj upokojencev je bila 20.05.1976 ustanovljena Zveza društev upokojencev Slovenije, v katero se je včlanilo tudi društvo upokojencev občine Koper.

V tem času je bilo v Kopru okrog 3000 upokojencev in le 1000 je bilo včlanjenih v Društvu upokojencev Koper. Društvo Koper je bilo v tem času eno najbolj aktivnih na obali, skratka bilo paradni konj v vseh panogah dejavnosti. Imelo tudi najuspešnejši mešani pevski zbor na obali.
Sprememba zakonodaje je spodbudila delegatski sistem, da se je začelo z ustanavljanjem društev upokojencev po krajevnih skupnostih.
V mesecu marcu 1979 je bil imenovan iniciativni odbor z nalogo, da ustanovi društva po krajevnih skupnostih tam kjer živi več kot 100 upokojencev. Vodil ga je Franc Kralj-Petek.
Tako je v Občini Kope, ki ima 23 KS nastalo 18 Društev upokojencev

Posledično je DU Koper izgubilo vodilni kader znižalo se je število članstva, in društvo se je znašlo tik pred razpadom. Nekateri so celo razglasili razpad društva.
Zahvala gre nekaterim entuziastom, ki so na izrednem občnem zboru 24.03.1983 spremenili pravila društva in preimenovali društvo.

Tako je Občinski sekretariat za notranje zadeve SO Koper 14.06.1983 izdal« ODLOČBO«, da se v registru društev, društvo pod zaporedno štev. 64 Društvo upokojencev občine Koper, vpiše sprememba pravil društva ter preimenovanje društva.
Prvi predsednik društva Koper center je postal g. Sosič Vladimir, ki je vodil društvo do smrti,
leta 1984.
Vse od leta 1985 pa do 1996 je DU Koper center vodil g. Franc Štibil, ko je na občnem zboru bil izvoljen novi izvršilni odbor z predsednikom Dušan -om Štromajerjem in tajnico Heleno Sajko.

V tem času so bila za upokojence ugodna leta. Bil je ustanovljen stanovanjski sklad v katerega so se zbirala sredstva iz 4%- ga prispevka izplačanih pokojnin namenjen za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev v občini Koper.
ZDU občine Koper, ki je takrat vodila nadzor nad uporabo sredstev, se je odločila, da
pridobljena sredstva uporabi za gradnjo stanovanjsko poslovne zgradbe na Vojkovem nabrežju ( Krpanova13 ).
V omenjeni zgradbi je leta 1987 dobila svoje prostore ZDU občine Koper in DU Koper center, ki smo do tedaj imeli svoj sedež v Garibaldijevi ul. in od tedaj domuje naše društvo
na Krpanovi ulici 13.
Po nekajletnih težavah, ko so se vodstva društva hitro menjavala so se organizacijske razmere
društva stabilizirale.
Društvo je član PZDU JP in ZDUS-a. V svojih dejavnostih izvaja društvo dva programa in sicer:
„ ZA PRIJETNO JESEN ŽIVLJENJA STAREJŠIH“, ki temelji na druženju, kulturnem in športnem udejstvovanju ter izletništvu.
in
„ STAREJŠI ZA BOLJŠO KAKOVOST STARANJA“ ki temelju na socialni osnovi v sklopu
„ Starejši za višjo kakovost življenja na domu“.
Društvo upokojencev Koper-center, šteje 340 članov od tega 256 članic in 84 članov.
Nad 69 let je 227 članic in članov, med temi 124 starejših nad 79 let in 25 članic in članov
nad 90 let.
Po letu 2011in jubilejnem letu 35 let obstoja društva je število udeležencev v vseh aktivnostih skokovito naraslo in udeleženci dosegajo zavidljive rezultate.
Društvo vodi 11 članski UO, ki mu predseduje Marijan Stermšek, tajnico Vesno Vazzaz in
blagajničarko Branko Jenko.
Že leta 1997 se je društvo pobratilo z DU Trnovlje iz Celja in leta 2012 z DU Buzet Hrvaška,
ki sta z DU Koper center podpisali listino o prijateljskem sodelovanju. Z njimi se redno družimo in skupaj prirejamo družabne dneve. To je postalo že tradicionalno in takšnih srečanj si želimo še.
V Kopru leto 2015